Verkoopsvoorwaarden

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

2. Orders die door ons zijn geaccepteerd, verplichten tot levering binnen de opgegeven termijn, nochtans zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren. 3. Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn in hun geheel zijn afgeroepen geven ons het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepten en te betalen. 4. Klantenspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen. Niet tijdige afname geeft ons het recht niet afgenomen klantspecifieke voorraad te factureren. Koper is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroep en/of levering.5. In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve (bv. Einde van de levenscyclus) onbeschikbaarheid van bepaalde goederen. Wij streven echter steeds naar het U aanbieden van een volwaardig alternatief. 6. Onze genoemde prijs, inclusief BTW, is geldig tot de dag van levering.

7. Wij behouden ons steeds het recht voor onze prijzen te verhogen. Bij afroep- en contractorders hebben wij het recht verhoging van invoerrechten, belastingen of wisselkoersen in onze prijzen door te rekenen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.8. Indien de koper een specifieke verzendwijze verlangt zijn de meerkosten voor zijn rekening.9. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Het verkochte blijft tot volledige betaling onze eigendom.10. Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle eerste bestellingen worden geleverd tegen rembours of contante betaling. 11. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper een schadevergoeding verschuldigd. Dit bedrag zal overeenkomstig zijn met de geleden schade die de verkoper heeft opgelopen. 12. Zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten. 13. De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen. 14. Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 8 dagen na levering.15. De koper zal geen goederen retour zenden dan nadat hierover schriftelijk een akkoord is bereikt met de verkoper.

16. Vanaf dag van ontvangst heeft u 14-dagen de tijd om de goederen retour te sturen.
      

17. Retour aanvragen dienen te geschieden op volgende pagina https://www.juweliernachtergaele.be/index.php?route=account/return/add18. Retourzendingen waarbij koper in gebreke kan worden gesteld moeten franco geschieden en reizen voor risico van de koper.19. Voor geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel bevoegd.

20. Alle aangekochte artikelen (juwelen, uurwerken, klokken, wekkers) worden geleverd met een garantietermijn van min. 2 jaar.